Reconnaissance

ב”ה

לכל אחי ורעי קוראי המאמר בצרפתית ה’ ישמרם.

ברצוני להביע בשער בת רבים הכרת טובה וברכה, לאדם מיוחד משכמו ומעלה, תלמיד חכם וירא שמים, הצנע לכת ובעל מדות טובות, כבוד מוה”ר שלמה וואקנין הי”ו, הטורח מדי שבוע בשבוע, ומקדיש מזמנו היקר שעות רבות, לתרגם את המאמר השבועי שבילי פנחס לצרפתית, לשם מצוה כדי לזכות בו את הרבים, והנה השבוע זכה להשלים מעגל של שנה שלימה מאז התחיל לתרגם את המאמר בשנה שעברה החל מפרשת שמות.

על כן בשמי ובשם כל הקוראים אנו מביעים את ברכתנו מעומק הלב. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך בעבודת הקודש בהצלחה גדולה, ובזכות זיכוי הרבים ימלא ה’ כל משאלות לבו לטובה, ויזכה יחד עם אשתו לבריאות הגוף והנפש, פרנסה ברווח, אריכות ימים ושנים טובות. ויזכו לגדל כל צאצאיהם לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך נחת והרחבת הדעת וכל טוב סלה.

המברך בכל לב בשם כל הקוראים

פנחס פרידמן, ירושלים

************

B”h

A tous nos chers frères qui lisent le cours en français, que D. les protège.

Je voudrai par ce petit mot public être reconnaissant et bénir un homme très spécial de par ses qualités et de par son niveau, un homme sage et craignant le ciel, humble et avec des traits de caractère exceptionnel, je nomme MR SALOMON OUAKNIN. Chaque semaine il investit de son temps précieux pour traduire en français le cours hebdomadaire du RAV FRIDMAN intitulé CHVILEI PINHAS, et ce à la seule fin d’en faire profiter le plus grand nombre. Cette semaine se termine le cycle d’une année complète de traduction qui a commencé à la Parachat CHEMOT l’année dernière.

C’est pour toutes ces valeurs et ces raisons positives que je voudrai en mon nom et au nom de tous les lecteurs, apporter notre bénédiction du fond du cœur.

Que la volonté de D. fasse qu’il puisse continuer dans cette entreprise de sainteté avec une grande réussite, et par le mérite du don de soi pour les autres, que D. exauce et réalise toutes ses demandes dans le bien et qu’il ait le mérite avec son épouse d’être en bonne santé physique et spirituelle, qu’il soit béni d’abondance matérielle et de longues vie heureuses. Qu’il puisse élever ses enfants dans la TORAH, les marier et leur donner une éducation de bonnes actions, avec une grande facilité.

Avec ma bénédiction de tout mon cœur et la bénédiction de tous les lecteurs

PINHAS FRIDMAN, JERUSALEM

Advertisements

Mamar for parshas Vayechi 5775

Yaakov Avinu Never Died”

Yaakov’s Neshamah Subdues Eisav and His Descendants Below Yisrael’s Neshamah Subdues Eisav’s Ministering Angel Above

 

Yaakov’s Seventeen Years versus Yosef’s Seventeen Years

****************

The Neshamah of Yisrael Vanished
but the Neshamah of Yaakov Remained in His Physical Body

****************

A Precious Introduction from the Shela Hakadosh and Eliyahu Ba’al Shem zy”a

****************

The Neshamah of Yaakov Represents a Sword
while the Neshamah of Yisrael Represents a Bow

****************

The Name Yaakov Subdued Eisav Down Below
The Name Yisrael Subdued His Ministering Angel Up Above

****************

The Two Names יעקו”ב ישרא”ל Equal  קר”ע שט”ן

~ * ~

“יעקב אבינו לא מת”

נשמת יעקב למטה מכניעה את עשו וזרעו
נשמת ישראל למעלה מכניעה את שרו של עשו

אלשיך הקדוש: “ויקרבו ימי ישראל למות”,
רק נשמת ישראל פרחה ממנו, אבל נשמת יעקב לא נסתלקה ממנו

*****************

של”ה הקדוש ורבי אליהו בעל שם: בשעת מכירת יוסף
פרחה נשמת יעקב ונשארה אצלו רק נשמת ישראל

*****************

כשנתבשר יעקב שיוסף חי: “ותחי רוח יעקב”,
חזרה אליו נשמת יעקב והיו לו ב’ נשמות יעקב וישראל

*****************

“יעקב אבינו לא מת”, נשמת יעקב לא נסתלקה,
כי כבר טעמה טעם מיתה כשפרחה ממנו במכירת יוסף

*****************

“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה”,
נשמת יעקב קמה לתחיה כשחזרה ליעקב י”ז שנים במצרים

*****************

הקב”ה סיבב שנשמת יעקב תישאר למטה,
כי קדושת יעקב מכניעה את עשו וזרעו למטה בעולם הזה

*****************

נשמת ישראל עלתה למעלה חקוקה בכסא הכבוד,
כדי להכניע את הס”מ שרו של עשו שעולה לקטרג

*****************

יעקב אבינו הוא “סולם מוצב ארצה”, נשמת יעקב למטה,
“וראשו מגיע השמימה”, נשמת ישראל למעלה

~ * ~

»Yaacov Avinou n’est pas mort «

L’âme de Yaacov ici-bas soumet Essav et sa descendance
L’âme d’Israël en Haut soumet l’ange tutélaire d’Essav

 

Les dix-sept années de Yaacov correspondantes aux dix-sept années de Yossef

*************

L’âme d’Israël a disparu mais celle de Yaacov est restée dans son corps.

*************

Une précieuse introduction du Shlah Hakadosh et de R’ Eliyahou Baal Shem

*************

L’âme de Yaacov comme étant une épée
et celle d’Israël comme un arc

*************

Le nom « Yaacov » a soumis Essav ici-bas et le nom
« Israël » a soumis son ange tutélaire en-Haut

*************

L’âme d’Israël est la forme de Yaacov sculptée dans Trône Divin

*************

Les âmes d’Israël sont issues de dessous le Trône Divin

*************

Les deux noms « Yaacov, Israël » ont la même
valeur numérique que KARA SATAN  (קר”ע שט”ן)

*************

» Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel «

~ * ~

Vayechi 5775

Translation Vayechi 5775

Traduction Vayechi 5775

Mamar for parshas Vayigash 5775

And he saw the wagons that Yosef sent”

Yosef Indicated to Yaakov that He Had Ascertained
the Secret of the Circle of Life

 

Amazing Insights from the Shem MiShmuel Regarding the Cycle of Life

***********

The Practical Significance of the Cycle of Life

***********

How long will You conceal Your countenance from Me”

***********

When a Person Reaches the Top He Should Believe
that He Deserves to Be on the Bottom

***********

Life’s Revolving Cycle

***********

In the Future HKB”H Will Make a Circle of the Tzaddikim

***********

The Letter נ’ Is Only a Semi-circle whereas the Letter ס’ Is a Complete Circle

~ * ~

“וירא את העגלות אשר שלח יוסף

יוסף הראה ליעקב שהשיג את סוד גלגל החיים
איך להגיע לפסגת הגלגל בלי להתגלגל למטה

 

שם משמואל: “וירא את העגלות אשר שלח יוסף”,
יוסף הראה ליעקב שהתחזק במצרים בזכות גלגל החיים

****************

כשאדם מגיע לפסגת הגלגל הוא מתחיל לרדת,
כדי להצילו ממחשבת פיגול של: “כוחי ועוצם ידי”

****************

כשאדם מגיע לתחתית הגלגל עד שאין לו במי לבטוח
כי אם בה’ הגלגל מתחיל להסתובב כלפי מעלה

****************

“והיית רק למעלה”, עצה נפלאה איך להישאר בפסגת הגלגל,
על ידי שתחזיק עצמך בענוה בבחינת “רק”

****************

במצות צדקה רמז הקב”ה: “גלגל הוא שחוזר בעולם”,
כי בזכות צדקה בלב טוב נשאר אדם בפסגת הגלגל

****************

גמרא: “עתיד הקב”ה לעשות מחול לצדיקים”,
בזכות שזכרו כל חייהם שהקב”ה מסובב את גלגל החיים

****************

אות נ’ רומזת על נ’פילה, כי היא רומזת על אדם
שרואה רק חצי העיגול של הגלגל העולה כלפי מעלה

****************

אות ס’ רומזת על ס’מיכה, כי אדם שרואה את כל הגלגל
בוטח בה’ ביודעו שהוא עלול ליפול למטה

~ * ~

«Il vit les voitures que Yossef avait envoyées»

Yossef montra à Yaacov qu’il avait saisi le secret de la roue de la vie comment arriver à l’apogée de la roue sans redescendre

 

Les mots formidables du Shem Mishmuël concernant le cycle de la vie,
ceux qui « montent » et ceux qui « descenden »

*************

L’explication du concept de la roue de la vie,
dans une voie applicative

*************

«Jusqu’à quand me déroberas-Tu Ta face» ?

*************

Lorsque l’homme arrive en haut,
il doit penser qu’il peut tout aussi bien être en bas

*************

« C’est une roue qui revient dans le monde »

*************

Hashem rassemblera les justes en un cercle

*************

La lettre Noun est un demi-cercle contrairement
au Samech qui est un cercle entier

~ * ~

Vayigash 5775

Translation Vayigash 5775

Traduction Vayigash 5775

Mamar for parshas Mikeitz – Chanukah 5775

הקשר בין מצות הדלקת נר חנוכה על פתח ביתו

לשקר של פרעה שהוא עומד “על שפת היאור”

 

מדוע שינה פרעה ליוסף ש​​עמד בחלום “על שפת היאור”,

במקום מה שראה בחלום שהוא עומד “על היאור”

******************

בני יששכר: בכח אות ה’ שניתוספה ליוסף השיג

ברוח הקודש שפרעה משקר ואמר: “שפת לא ידעתי”

******************

נועם אלימלך: “והוא יושב פתח האהל”,

אברהם אבינו החזיק תמיד שהוא עדיין יושב רק בפתח הקדושה

******************

פרעה רצה להראות ליוסף שגם הוא עניו

שעומד “על שפת היאור” אלהי המצרים ולא “על היאור” עצמו

******************

מלכות יון: “החשיכה עיניהם של ישראל”,

שלא יסתכלו בשתי עיניהם בגדלות הבורא ובשפלות עצמם

******************

“נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ”,

להאיר באדם מדת ענוה שהוא עדיין עומד מחוץ לקדושה

******************

מזוזה מימין הפתח היא שמירה שיזכור האדם תמיד,

שהוא עדיין עומד רק בפתח ולא נכנס בתוך הקדושה

******************

נר חנוכה משמאל הפתח להאיר את עיני אדם,

שלא יאמין ליצר המסמא את עיניו שהוא בתכלית השלימות

~ * ~

The Connection between Lighting the Chanukah Candles
at the Entrance to One’s House and Pharaoh’s Deception:
“In my dream I was standing on the bank of the Nile

 

The Wicked Exist above Their Gods

*********************

The Degree of Avraham Avinu’s Humility:   “והוא יושב פתח האהל”

*********************

Pharaoh’s False Humility Exemplified by Standing
“on the Bank of the Nile

*********************

The Klipah of Yavan Is Arrogance

*********************

“They Darkened Yisrael’s Eyes” Preventing Them
from Seeing  the Creator’s Greatness and Their Own Lowliness

~ * ~

Le lien entre le commandement d’allumage
des lumières de Channukah au seuil de la maison
avec le mensonge de Pharaon déclarant
:
«Dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve»

 

Dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve

***************

Les impies se tiennent sur leurs dieux

***************

La modestie d’Avraham Avinou :
« il était assis à l’entrée de sa tente
»

***************

La modestie dévoyée de Pharaon prétendant
qu’il se tenait au bord du Nil

***************

La klipah de la Grèce, celle de
« C’est ma propre force, c’est le pouvoir de mon bras
»

***************

« qui a obscurcit les yeux d’Israël » pour ne plus observer
la grandeur du Créateur et leurs propres insignifiances

~ * ~

Mikeitz-Chanukah 5775

Translation Mikeitz – Chanukah 5775

Traduction Miketz – Channukah 5775

Mamar for parshas Vayeishev – Chanukah 5775

דיוקנו של יעקב נתגלה ליוסף ב”זאת חנוכה”

בחלון חדרו שהדליק בו שמונת נרות חנוכה

 

ישוב הפליאה: מדוע נראתה דמות דיוקנו של יעקב

ליוסף הצדיק דוקא בחלון ולא בפתח או בחדרו

*******************

מרן מהרי”ד מבעלזא זי”ע: דיוקנו של יעקב נראה ליוסף

בחלון שהתפלל שם מכוון כנגד מקום המקדש

*******************

אמרי נועם: “ויבוא הביתה לעשות מלאכתו”

לעשו”ת בגימטריא שמ”ן זי”ת, מלאכת”ו בגימטריא זא”ת חנוכ”ה

*******************

יוסף הצדיק הדליק נרות חנוכה בחלון המכוון

כנגד מקום המקדש שעתיד הקב”ה לעשות שם נס הנרות

*******************

דיוקנו של יעקב נראה ליוסף ב”זאת חנוכה” בחלון

חלו”ן נוטריקון ל’מד ו’ו נ’רות ח’נוכה

*******************

אגרא דכלה: יעק”ב יוס”ף בגימטריא י”ג פעמים הוי”ה

כנגד י”ג מדות של רחמים השורפות את כל החיצונים

*******************

אמרי נועם: “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה”,

רמז על אש ולהבה של חנוכה השורפים את החיצונים

*******************

יעק”ב התגלה ונתייחד עם יוס”ף ב”זאת חנוכה”,

שאז נשלמות להתגלות כל י”ג מדות של רחמים

~ * ~

Yaakov’s Image Appeared to Yosef on “Zos Chanukah”
in the Window that He Lit the Eight Chanukah Candles

 

Yosef’s Difficult Ordeal Occurred on the Eighth Day of Chanukah

**************

 חלו”ן Is an Acronym for  ל’מד ו’ו נ’רות ח’נוכה

**************

Yaakov Appeared to Yosef on the Eighth Day of Chanukah
Corresponding to the Eight Days of Milah

**************

The Visage of Yaakov Extended to Yosef
the Kedushah of the Bris from
 “זאת חנוכה”

**************

Yaakov and Yosef Represent Thirteen Havayas
Corresponding to the Thirteen Midos HaRachamim

**************

The Fire of the House of Yaakov and the Flame of the House of Yosef
Allude to the Fire and Flame of Chanukah

~ * ~

L’image de Yaacov s’est révélée à Yossef le jour de « Zot Channukat »
à la fenêtre à laquelle il allumait les huit lumières de Channukah

 

La difficile épreuve de Yossef eut lieu le huitième jour de Channukah

******************

Le mot ChalON (fenêtre) est l’acronyme de Lamad Vav Nérot Channukah

******************

Yaacov s’est dévoilé à Yossef le jour de « Zot Channukat »,
correspondant aux huit jours de la circoncision

******************

L’image de Yaacov projeta vers Yossef la sainteté de
la circoncision de « Zot Channukat
»

******************

Yaacov avec Yossef forment treize fois le nom d’Hashem (Havaya)
en correspondance avec les treize attributs de miséricorde

******************

La maison de Yaacov sera feu et la maison de Yossef,
flamme, allusion au feu et à la flamme de Channukah

~ * ~

Vayeishev – Chanukah 5775

Translation Vayeishev – Chanukah 5775

Traduction Vayeshev – Chanukah 5775

Mamar for parshas Vayishlach 5775

י”ב בני יעקב שבטי ישראל מצד הקדושה

מתגברים ומכניעים את י”א אלופי עשו

 

מדרש: הקב”ה ברא בזכות י”ב שבטים, י”ב חדשים בשנה,

י”ב מזלות ברקיע, י”ב שעות ביום וי”ב שעות בלילה

**************************

י”ב השבטים המכוונים כנגד י”ב צירופי הוי”ה,

מכניעים בקדושתם את כח הקליפות של י”א אלופי עשו

**************************

י”א אלופי עשו הם כנגד י”א ארורים, ומתבטלים על ידי

י”א סממני הקטורת וי”א יריעות עזים שעל המשכן

**************************

יוסף הצדיק הוא השבט השנים עשר המכניע בקדושתו

בצירוף שאר השבטים את קליפות י”א אלופי עשו

**************************

ברית כהונת עולם: יעקב השתחווה לעשו שורש י”א האלופים

לפני שנולד בנימין והשבטים היו רק י”א

**************************

מרדכי היהודי משבט בנימין שהשלים את י”ב שבטי ישראל

לא היה צריך להשתחוות להמן בן בנו של עשו

**************************

יוסף הצדיק הוא כנגד חודש ניסן שהצירוף שלו

הוא השם הוי”ה ביושר שאין לקליפות שום יניקה ממנו

**************************

“ויהי ה’ את יוסף ויהי איש מצליח”, יוסף זכה

לשמירה מן החיצונים כי השם הוי”ה ביושר היה עמו

~ * ~

The Twelve Tribes of Yisrael from the Realm of Kedushah
Combat and Subdue the Eleven Chiefs of Eisav

 

The Twelve Sons of Yaakov Avinu versus the Eleven Chiefs of Eisav

*****************

The Exalted Idea of the Bris Kehunas Olam

*****************

To Defeat the Eleven Chiefs of Eisav Demands Unity among the Twelve Tribes

*****************

The Twelve Tribes Are the Source of Abundance for All of Creation

*****************

Yosef HaTzaddik Is the Additional Tribe that Overwhelms the Eleven Chiefs of Eisav

*****************

The External Forces Have No Power over the Permutation of the Month of Nissan

~ * ~

Les douze fils de Yaacov, tribus d’Israël, de par leur sainteté,
sont vainqueurs et humilient les onze chefs de famille d’Essav

 

Les douze fils de Yaacov contre les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Une idée profonde du « Berith Kéhounat Olam »

*************************

II faut qu’il y ait unité entre les douze tribus afin
de vaincre les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Les douze tribus sont la source de l’influence Divine pour toute la Création

*************************

Yossef le Juste est la tribu supplémentaire vs les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Grâce à la combinaison du Nom dans l’ordre du mois de Nissan,
les forces extérieures n’ont pas prise

~ * ~

Vayishlach 5775

Translation Vayishlach 5775

Traduction Vayishlach 5775