Mamar for parshas Chukas 5775

“על כן יאמר בספר מלחמות ה’ את והב בסופה”

הקשר בין שני ההרים שמחצו את האמוריים

לאבק שעלה מתלמידי בבל ונראה עד ארץ ישראל

שני ההרים של ארץ ישראל וחוץ לארץ נתחברו יחד

בזכות התחברות תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל

***************

גמרא: האבק שעלה מתלמידי רב הונא כשקמו מלימודם בבבל

וכיסה את אור השמש נראה עד ארץ ישראל

***************

מהר”ל מפראג: מן האבק שהעלו לומדי תורה בבבל

נוצרו עננים שהורידו גשמים בארץ ישראל

***************

“במחשכים הושיבני” – זה תלמודה של בבל, כי מפאת

החושך שבבבל היו צריכים להתייגע בפלפול התורה

***************

ישוב הפליאה: מצד אחד אוירא דארץ ישראל מחכים

מצד שני הלכה כתלמוד בבלי לגבי תלמוד ירושלמי

***************

אביי ורבא: אחד מארץ ישראל חשוב כשנים מבבל

אחד מבבל שעולה לארץ ישראל חשוב כשנים מהם

***************

ריב”ש: מעלת בני ארץ ישראל: “אוירא דארץ ישראל מחכים”,

מעלת בני בבל שצריכים לעמול בתורה

***************

אבק הפלפול בין חכמי בבל בגמר לימודם

היה כל כך חשוב עד שכיסה את אור השמש בארץ ישראל

~ * ~

על כן יאמר בספר מלחמות ה’ את והב בסופה

The Connection between the Two Mountains that Crushed the Emorim and the Dust that Rose from the Babylonian Scholars and Was Apparent Even in Eretz Yisrael

In Eretz Yisrael They Saw the Dust that Rose from Rav Huna’s Students in Bavel

**************

The Torah of Bavel as Compared to the Torah of Eretz Yisrael

**************

The Halachah Accords with the Talmud Bavli rather than with the Talmud Yerushalmi

**************

The Residents of Bavel Had to Work Harder in Their Torah-study
than the Residents of Eretz Yisrael

**************

The Torah Scholars in Bavel Became Adversaries
in order to Clarify the Halachah amidst the Darkness

**************

Torah Scholars in Bavel Beat Their Garments
to Release the Hostility that Had Formed between Them

**************

The Two Mountains Joined Together

~ * ~

« C’est pourquoi l’on cite, dans le livre des guerres du Seigneur : « Vahev en Soufa»

Le lien entre les deux montagnes qui ont éperonné les Emoris et la poussière qui monta des étudiants de Babel et fut aperçue jusqu’en Israël

 

En Eretz Israël, on vit la poussière qui s’éleva,
depuis Babel, des disciples de Rav Houna

************

La Torah de Babel vs la Torah d’Israël

************

La Halacha est comme le Talmud Babli contre le Talmud Yéroushalmi (de Jérusalem)

************

Les gens de Babel avaient besoin de plus besogner
dans l’étude de la Torah que ceux d’Israël

************

Les érudits de Babel sont devenus adversaires afin d’extraire la Halacha de l’obscurité

************

Les étudiants en Torah de Babel secouèrent leurs
vêtements des vexations qui existaient entre eux

************

Les deux montagnes, celle d’Eretz Israël et celle d’en dehors, se sont jointes

~ * ~

Chukas 5775

English-Chukas 5775

French-Chukat 5775

Advertisements

Mamar for parshas Korach 5775

“Korach the son of Yitzhar took”

Korach a Gilgul of Kayin Misunderstood the Significance
of His Father’s Name Yitzhar

 

Korach Challenged Moshe on the Basis
of His Father’s Name “Yitzhar”—Meaning Oil

*************

“If Hashem will create a creation, and the earth opens its mouth”

*************

Moshe Rabeinu Decreed that the Earth Should Open Its Mouth with Speech

*************

The Covert Service of the Kohanim Resembles Oil
while the Overt Service of the Leviim Resembles Wine

*************

Korach a Gilgul of Kayin Was Jealous
Once Again of Moshe a Gilgul of Hevel

*************

Kayin’s Tikun

~ * ~

“ויקח קרח בן יצהר”

קרח גלגול קין טעה במשמעות שם אביו “יצהר”

ולא הבין שהתיקון שלו לשתוק בבחינת שמן

 

מדרש: קרח שפט שהוא ראוי לכהונה גדולה

מצד היותו “בן יצהר” והרי זה כאילו נמשח בשמן המשחה

 

**************

זוהר הקדוש: עבודת הכהן היא בבחינת שמן שבחשאי

כי עבודת הקרבות היא בחשאי בכוונת הסודות

 

**************

שם: עבודת הלוי לומר שירה בקול היא בבחינת יין

שאומרים עליו שירה ועוד שהרי נכנס יין יצא סוד

 

**************

קרח החליט שקהת קרא את שם אביו “יצהר” שמן ולא יין,

לרמז בכך לקרח בנו שהוא ראוי לכהונה גדולה

 

**************

אריז”ל: קרח היה גלגול קין שנתקנא בהבל שקיבל הקב”ה מנחתו

ופתח את פיו לריב עמו כדי להרגו

 

**************

אותה האדמה שפצתה את פיה לקחת דמי הבל שקין הרגו

פצתה את פיה לבלוע את קרח גלגול קין

 

**************

קרח המשיך בדרכו הרעה של קין ונתקנא במשה גלגול הבל

ושוב פתח את פיו לדבר כנגד משה ואהרן

 

**************

קהת ראה ברוח הקודש שקרח נכדו יהיה גלגול קין

לכן קרא שם אביו “יצהר” לרמז לו שישתוק כשמן

 

~ * ~

«Et Korach prit »

Korach, réincarnation de Caïn, s’est trompé au sujet du nom
de son père «Yitzhar » et n’a pas compris que
son Tikkoun consistait à se taire, comme l’huile

 

Korach s’opposa à Moshé, car il était fils
de « Yitzhar », qui signifie « Huile »

*************

«Mais si l’Éternel produit un phénomène; si la terre ouvre son sein »

*************

Moshé a décrété que la terre s’ouvre avec le son de ses paroles

*************

Le service des prêtres en secret, comme l’huile

*************

Le service des Lévites au vu de tous, comme le vin

*************

Korach, réincarnation de Caïn était jaloux de Moshé,
réincarnation de Hevel

*************

Le Tikoun de Korach, réincarnation de Caïn,
consistait à se taire et tout accepter avec amour

~ * ~

Korach 5775

English-Korach 5775

French-Korach 5775

Mamar for parshas Shelach 5775

“It shall be that when you eat of the bread of the land,
you shall set aside a portion for Hashem”

The Purpose of Eating According to the Teachings of Rabbi Zusha
and Rabbi Zvi Hirsch of Zidichov, zy”a

 

The Way to Elevate the Nitzotzei Kedushah

**************

 “Hungry and also thirsty, their soul became faint within them”

**************

The Connection between the Service of Eating and the Mitzvah of Separating Challah

**************

The Purpose of Eating Is So that He Can Show Us Chesed

**************

The Foundation of Tefilah Is that HKB”H Desires Chesed

**************

The Purpose of Eating Is to Fulfill His Will to Be Benevolent toward His Creations

~ * ~

“והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'”

כוונת האכילה שוה לכל נפש במשנתם הטהורה

של הרבי ר’ זושא ורבי צבי הירש מזידיטשוב זי”ע

 

הרבי ר’ זושא: כוונת האכילה היא לזכור שהקב”ה

ברא אותנו כך שנצטרך לאכול ובכך אנו ממלאים רצון ה’

****************

“והיה בבואכם אל הארץ”, כאשר תעסקו בעניני ארציות

תזכרו תמיד, “אשר אני מביא אתכם שמה”

****************

עבודת ישראל: עצת הרבי ר’ זושא היא לא רק

לאנשים גדולים אלא גם לאנשים בימי הילדות והבחרות

****************

“בכל דרכיך דעהו” – בכל דרכיך בעניני העולם הזה

דע את הקב”ה שברא אותנו כך להשתמש בהם

****************

מהרצ”ה מזידיטשוב: כוונת האכילה היא למלא את רצון

הקב”ה שברא את העולם כדי להיטיב לברואיו

****************

ביאור הירושלמי: “עתיד אדם ליתן דין וחשבון

על כל שראת עינו ולא אכל”, כי הוא מונע מהקב”ה להיטיב לו

****************

“טעמו וראו כי טוב ה'”, כשטועמים מאכלים צריך לכוון

למלא את רצון ה’ הטוב שרוצה להיטיב לברואיו

****************

בעל שם טוב: כוונת התפלה היא לגרום בכך

נחת רוח להקב”ה שברא את העולם כדי להיטיב לברואיו

~ * ~

«lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut au Seigneur »

L’intention, accessible à tous, que l’on doit avoir lorsque l’on mange,
selon l’enseignement de Rabbi Zousha et Rabbi Tsvi Hirsch de Ziditshov

 

Explication du service d’élévation des étincelles de sainteté

**************

« Eprouvés par la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir en eux »

**************

Le lien entre le service de consommation et le commandement de prélèvement de la Challah

**************

L’intention de la consommation : «car Il désire la bonté »

**************

La base de la prière : Hashem «désire la Bonté »

**************

L’intention lors de la consommation :
accomplir Sa volonté de prodiguer du bien à Ses créatures

~ * ~

Shelach 5775

English-Shelach 5775

French-Shelach 5775

Mamar for parshas Behaaloscha 5775

“אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”

תכלית הדלקת המנורה הרומזת לאור התורה

להמשיך שבעה חלקי התורה הגנוזים בתוך התורה

ביאור המדרש: “הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים

הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו”

**************

אהרן הכהן המשיך את אור התורה בהדלקת הנרות,

עד שאפילו בזמן הזה: “הרוצה שיחכים ידרים”

**************

ספר הקנה: הרב המלמד תורה לתלמידיו

אינו יכול להלביש בדיבורו רק חלק שמיני ממה שהשכיל בשכלו

**************

רבי צדוק הכהן: “מבשרי אחזה אלוק”, הקב”ה ברא

את האדם בצלמו כדי שנשכיל להבין הנהגת הקב”ה

**************

הקב”ה גילה בתורה שבכתב רק חלק שמיני ממה שהשכיל

בחכמתו לגלות לנו כדי שנעמול על שבעת החלקים

**************

“הרוצה להחכים ידרים” וסימנך “מנורה בדרום”

כי על ידי שבעת הנרות זכו להשיג שבעת חלקים החסרים

**************

ששת הנרות הם כנגד ששה סדרים בתורה שבעל פה

אשר חכמינו ז”ל גילה משבעת החלקים החסרים

**************

הקנה האמצעי הוא הוא כנגד החלק השביעי

שעתיד הקב”ה לגלות לנו בבחינת: “תורה חדשה מאתי תצא

~ * ~

“Toward the faces of the Menorah shall the seven lamps cast light”

The Purpose of Kindling the Menorah—which Alludes to the Light of the Torah–  Is to Draw upon the Seven Concealed Parts of the Torah

 

Your Role Is Greater than Theirs

*************

One Who Wants to Become Wise Should Face South
for the Menorah Is Located in the South

*************

A Brilliant Idea from Rabbi Michel of Zlotchov, zy”a

*************

HKB”H Revealed in the Torah Only One-eighth of the Torah’s Wisdom

*************

Seven Lamps corresponding to the Seven Concealed Parts of the Torah

*************

By Lighting the Menorah Aharon Drew upon the “Ohr HaGanuz”

*************

The Six Lamps Correspond to Six of the Seven Parts of the Torah

*************

The Middle Lamp Represents:  “A new Torah will come forth from Me”

~ * ~

«c’est vis-à-vis de la face du candélabre que les sept lampes éclaireront »

La finalité de l’allumage de la Ménorah, symbole de la lumière de la Torah, est de diffuser les sept parties de la Torah qui y sont cachées

 

«Par ta vie ! Ta part est plus grande que la leur !
Car c’est toi qui allumeras et entretiendras les lumières »

***************

«Celui qui désire acquérir la sagesse doit se tourner vers le Sud,
Un signe qu’il en est ainsi : le candélabre au Sud »

***************

Une grande idée de Rabbi Michal de Zlatshov

***************

Hashem n’a dévoilé dans la Torah qu’un huitième des compréhensions de la Torah

***************

Les sept lampes comme les sept parties cachées de la Torah

***************

Aaron le pontife a révélé, par l’allumage de la Ménorah, la lumière cachée.

***************

Six lampes correspondant aux six parties parmi les sept de la Torah

***************

La lampe centrale : «une Torah nouvelle émanera de Moi »

~ * ~

Behaaloscha 5775

Translation Behaaloscha 5775

Traduction Béha’alotecha 5775