Parshas Ki Seitzei and Chodesh Elul

The Amazing Connection between Parshas Ki Seitzei and the Month of Elul


During Elul We Must Free the Neshomeh from

Its Bondage in the Body of One Who Behaves Like an Animal

הקשר הנפלא בין פרשת כי תצא לחודש אלול

בחודש אלול צריך לשחרר את הנשמה
מכבלי השבי בגוף אדם המתנהג כבהמה

הרבי ר’ אלימלך: “באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה” –
מי ששב רק באלול הרי הוא בבחינת בהמה

**********************************

הכוונה בזה כי מי ששב באלול צריך לשוב,
על שציער את הנשמה שתשכון בגוף אדם המתנהג כבהמה

**********************************

הנשמה הקדושה היא “אשת יפת תואר”
הנמצאת בשבי של הגוף שרודף אחרי תאוות והבלי העולם הזה

**********************************

“ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים” –
רמז על חודש אלול שצריך לבכות בתשובה לפני הקב”ה והשכינה

**********************************

מיום א’ של ראש חודש אלול עד שמיני עצרת נ”ב ימים
כמספר בהמ”ה שבהם צריך לתקן מה שהתנהג כבהמה

**********************************

אדם שמצער את הנשמה שנפח הקב”ה בעצמו בגוף האדם,
איך יעז לבקש מהקב”ה לחדש לו את החיים

**********************************

ישמח משה בשם מקובלים: הנפש של החוטא המתגלגלת בבהמה
זוכרת כל מה שעבר עליה כדי שתצטער לכפרה

**********************************

החוטא שמצער את הנשמה שתשכון בגוף שמתנהג כבהמה
הרי הוא מתגלגל בבהמה שהצער הוא קשה מגיהנם

~  The Mamer in Loshon H’Kodesh is published weekly at the “Hamachne Hachareidi”

for subscription to the weekly newspaper, email news@hamachne.com. ~

~ Click the link below for the article in Loshon H’Kodesh and the English translation ~

Parshas Ki Seitzei 5772

Translation Ki Seitzei 5772

Advertisements

Parshas Shoftim & Chodesh Elul

The Incredible Connection between Parshas Shoftim and the Month of Elul

אלו”ל Is an Abbreviation for א’חת ל’מעלה ו’שבע ל’מטה
Alluding to the Neshomeh’s Control over the Seven Gateways to the Soul

הקשר הנפלא בין פרשת שופטים לחודש אלול

אלו”ל נוטריקון – א’חת ל’מעלה ו’שבע ל’מטה

להשליט הנשמה שבמוח על שבעה שערים שבנפש

 

ספורנו: מראש חודש אלול עד יום הכיפורים

הם בבחינת ארבעים יום של יצירת הולד להתחדש כבריה חדשה

**************************

אלו”ל נוטריקון א’חת ל’מעלה ו’שבע ל’מטה,

כי כבר מראש חודש אנו משתוקקים לגמר העבודה ביום הכיפורים

**************************

בתורת העולה לרמ”א: “אחת למעלה” כנגד היצר טוב,

“ושבע למטה” כנגד היצר הרע שיש לו שבעה שמות

**************************

הכהן גדול הוסיף לספור “אחת” עם כל שבע ההזאות למטה,

כדי לחבר את היצר הרע עם היצר טוב

**************************

שבט סופר: הכהן גדול המליץ טוב על ישראל:

יש להם רק דרך “אחת למעלה”, לעומת היצר שמושך “שבע למטה”

**************************

ספר יצירה: הקב”ה ברא לאדם שבעה שערים שבנפש:

שתי עינים, שתי אזנים, שני נקבי האף והפה

**************************

של”ה: “שופטים ושוטרים תתן לך” – למנות הנשמה שבמוח,

“בכל שעריך” – בכל שבעת השערים שבנפש

**************************

בהבדלה משתמשים עם ז’ השערים: ב’ עינים לנרות,

ב’ אזנים לשמיעה, ב’ נקבי האף להריח, הפה לאמירה

~  The Mamer in Loshon H’Kodesh is published weekly at the “Hamachne Hachareidi”

for subscription to the weekly newspaper, email news@hamachne.com. ~

~ Click the link below for the article in Loshon H’Kodesh and the English translation ~

Parshas Shoftim 5772

Translation Shoftim 5772

Parshas Re’eh

“You Shall Open Your Hand to Him”

The Opening Five Fingers of One Who Gives Tzedokeh

Arouses the Source of Bounty from the Letter “Hei”

with which the World Was Created

B”H

Dear Brothers and friends.

In this week’s mamar for parshas Re’eh, we discuss the mitzveh of Tzedokeh.  It is apparent that the holy Torah attributes great significance to the opening of the hand with which a person performs the mitzveh of Tzedokeh to the poor: “You shall not close your hand, you shall open your hand to him”.

We begin our journey by reviewing a most fascinating healing power that Rabbi Yochanon had, as told in the Gemoreh (Beroches 5b):  “Rabbi Chiyeh bar Abba was ill; Rabbi Yochenen went to visit him.  He asked him:  “Are afflictions dear to you?”  He answered him:  “Neither they nor their reward.”  He (Rabbi Yochenen) said to him:  “Give me your hand.”  He gave him his hand; and he revived him.

The Agra D’Pirka (174), written by the great Rabbi Tzvi Elimelech of Dinov, zy”a, the author of the Bnei Yissoscher, presents a mesmerizing knowledge from the great Arizal, that Rabbi Yochonon was able to heal a ill person by holding his hand and focusing on one of HKB”H’s holy names יל”י, which is the abbreviation of: “Yoheiv Lei Yodo”He gave him his hand. This holy Shem has the power to heal the sick because it also derives from the first letters of the words (Tehillim 23, 6 and 93, 5): “Hashem Leorech Yomoim” — “Hashem for the length of days”.

We continue our journey explaining the power of one opening his five fingers to give Tzedokeh, because by doing this we open the letter “Hei” which has the numerical value of five. The Zohar hakadosh explains that this world was created with the letter “hei.”  Hence, all health and wealth of this world derive from the letter “Hei”. The physical body depends on the letter “hei.”  The absence of the letter “hei” spells death and all that accompanies death. Therefore, damaging the letter “hei” causes the loss of life.  From this we can understand why opening five fingers to give Tzedokeh is such great tikun to correct all damages done to the letter “Hei”.

Let us not forget that the first Jew in the world Avrohom Ovinu was able to give birth and life to Yitzchok Ovinu only after Hashem has added the letter “Hei” to his name thus “Avrom” became “Avrohom”. This than is the power of opening the five fingers to give Tzedokeh. The word “Tzedokeh” is combined of two words “Tzedek Hei“.  It opens the fountain of the letter “Hei” to cure everything that went wrong.

By opening our hands generously, willingly and frequently in the act of Tzedokeh, we will in essence be performing a provocative act down below to release the wonderful abundance in store for us above stemming from the heavenly letter “hei.”  We will be provided with health, life and sustenance as promised by the possuk:  “For in return for this matter, Hashem, your G-d, will bless you in all your deeds and in your every undertaking”.

Let us all have a wonderful and delightful Shabbos

Pinches from Yerushalayim

“כי פתוח תפתח את ידך לו”

פתיחת ה’ אצבעות של הנותן צדקה מעוררת
את שורש השפע מאות ה’ שבה נברא העולם


“אלה תולדות השמים והארץ בהבראם” – בה’ בראם,
שהיא סגולה לבנים ולפרנסה ככתוב: “הא לכם זרע”

************************

“אברם אינו מוליד אברהם מוליד”,
כי אות ה’ שבה נברא העולם היא למעלה מכל המזלות והנהגת הטבע

************************

“כי פתוח תפתח את ידך לו”, על ידי פתיחת ה’ אצבעות לצדקה
פותחים למעלה שורש השפע מאות ה’

************************

על ידי שפתח אברהם את ה’ אצבעות ידו להכניס אורחים,
זכה שניתוספה לו אות ה’ שהיא סגולה לבנים

************************

אריז”ל: רבי יוחנן הקים את רבי חייא בר אבא מחוליו
בשם יל”י שרמוז בראשי תיבות: “יהב ליה ידיה”

************************

שם יל”י מסוגל לרפא את החולה ולאריכות ימים
כי הוא יוצא מראשי תיבות הפסוק י’י ל’אורך י’מים

************************

רבי יוחנן לקח בידו הקדושה את ידו של רבי חייא בר אבא,
כדי לתקן מה שנפגמה אות ה’ בעוונות הדור

************************

חול”ה היא אותיות “חול-ה’ שנתחללה האות ה’,
והסגולה לתקן על ידי מצות צדק”ה שהיא אותיות צדק-ה

Parshas Re’eh 5772

Translation Re’eh 5772

An Explanation of the Sefer HaChinuch’s Amazing Oral Tradition:

“I Have a Tradition from My Teachers
that Anyone Who Conscientiously Recites Birkas HaMozon
Is Guaranteed to Find His Meals in a Respectable Fashion throughout His Life”

 

Dear brothers and friends!

In this week’s mamar for parshas Eikev we examine the very important mitzvah of Birkas HaMozon.  Our holy sages learn this from the possuk in this parsah:  “Veochalto vesovoto uveirachto es Hashem Elokecho al hooretz hatovo asher nosan lecho” – “You will eat and you will be satisfied and you will bless Hashem, your G-d, for the good land that He gave you”.  The first berochoh is “Birkas hazon,” the second is “Birkas haoretz,” the third is “boneh Yerushalayim”.

However, the day that permission was finally granted to bury those slain at Beitar, our great Rabbis in Yavneh added the fourth blessing of Birkas HaMozon — “hatov v’hameitiv”; “hatov” — He Who is good — for miraculously not allowing the bodies to decay and smell; “v’hameitiv” — He Who confers good — for insuring that they were ultimately afforded burial.

To better appreciate the tremendous miracle HKB”H conferred upon the slain Jews of Beitar let us refer to the Yerushalmi (Taanis 24a).  The populace of Beitar joined Bar Kochva’s rebellion against the Romans approximately sixty years after the destruction of the second Beis HaMikdosh.  On the day of Tishoh BeOv Beitar was concurred by the Romans and they were all killed very brutally.  According to the Yerushalmi, they were punished for not mourning over the destruction of Yerushalayim.

The Yerushalmi adds the following:  The wicked Hadrian had a large vineyard — measuring about eighteen Kilometers by eighteen Kilometers.  He created a fence surrounding the vineyard from the corpses of those slain at Beitar.  He stood them upright with their arms out stretched and decreed that they not be buried.  After Hadrian’s death, the new emperor decreed that they be buried.  The Gemoroh (Gittin 57a) teaches:  “With the blood of the Jewish victims, the idolaters were able to harvest the grapes from their vineyards for seven years without fertilizer.

We can now begin to comprehend the incredible awesome yet frightening miracle that HKB”H conferred upon the slain Jews of Beitar.  For seven years, the corpses of those slain at Beitar stood upright with outstretched arms forming a fence around the wicked Hadrian’s vineyard.  In the winter, they were exposed to the cold and rain; in the summer, they were exposed to the burning heat of the sun.  Despite all of this, their corpses did not fall prey to stench or decay.

Those lifeless bodies stood strong against the powerful forces of nature as if to provoke the wicked Hadrian who placed them there to disgrace them.  It is as if they were mocking him and declaring publicly:  “It is not you who put us here, it is Hashem who punished us for our sins and it is he who is watching over us and preserving our bodies”!

It now remains for us to explain, why did our sages in Yavneh specifically institute a special berochoh in Birkas HaMozon to memorialize the burial of those slain at Beitar?

To explain this let us all embark on a wonderful journey into the depth of the Torah world, concerning how HKB”H created the cycle chain of food.  The first link is the soil of the earth that contains a tremendous amount of energy.  The second link is the plants and vegetation that get there nourishment from the soil of the earth. The third link is the animals who get there nourishments by feeding on plants and vegetation.

Alas, the fourth link is man, who is nourished by eating meat and flesh of creatures in the animal category.  When he slaughters the kosher animal according to Torah guidelines, and consumes its meat after reciting a berochoh, he incorporates the life-force and holy “nitzotzos” of the animal — which already contains that of the plant life and of the soil — as an inseparable part of his being.

This opens a new panoramic view on the theme of Birkas HaMozon, but let us leave the rest for the mamar with the wonderful translation of Dr. Fox.

Have a sweet Shabbos

Pinches

ביאור הקבלה הנפלאה של ספר החינוך:

“מקובל אני מרבותי – שכל הזהיר בברכת המזון
מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו”

אריז”ל בשם הזוהר הקדוש: המברך ברכת המזון בשמחה גדולה,
זוכה שישפיע לו הקב”ה פרנסה בשמחה

******************************

פנים יפות: על ידי שאדם מעלה ניצוצי קדושה ממאכליו,
הם רודפים אחרי האדם
שיאכל ויעלה אותם

******************************

ביאור המשנה: “אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי”,
כי הצומח והחי בורחים מן האדם שלא יקלקלם

******************************

שלש ברכות המזון כדי לתקן את ניצוצי הקדושה
של הדומם הצומח והחי שנתעלו ונכללו באדם שאכלם

******************************

ביאור קבלת החינוך בשם רבותיו: ברכת המזון סגולה לפרנסה,
כי הדומם הצומח והחי רודפים אחריו שיתקנם

******************************

ישוב הפלא: מה ראו רבותינו שביבנה להכניס בברכת המזון,
ברכה על הרוגי ביתר שלא נסרחו ובאו לקבורה

******************************

שבע שנים עמדו הרוגי ביתר מלוא קומה בפישוט ידים
כגדר בכרם של אדריינוס הרשע ולא שלט בהם הסרחון

******************************

העפר הדומם מזכך את זוהמת הנחש באדם,

בתור הכרת טובה לאדם שמעלה את ניצוצי הקדושה הצומחים ממנו

~  The Mamer in Loshon H’Kodesh is published weekly at the “Hamachne Hachareidi”

for subscription to the weekly newspaper, email news@hamachne.com. ~

~ Click the link below for the article in Loshon H’Kodesh and the English translation ~

Parshas Eikev 5772

Translation Eikev 5772

Parshas Voeschanon

“VeAtem Hadveikim BaShem Elokeichem” –
“You who cling to Hashem, your G-d — you are all alive today”

The Rambam’s Powerful Words Concerning Hashem’s “Hashgocheh”
that it is Essential for every Jew to learn and remember !

Rabbi Chanina told a woman who wanted to use witchcraft to hurt him:
I don’t fear you: “En Od Milvado” – “There is none besides Hashem”!

**********************

The explanation of the Shem MiShmuel and Nefesh HaChaim:
Witchcraft is to get a Person to believe that they have power

**********************

The great Believe – Emuneh that “there is none besides Hashem”
Eliminates and abolishes all the powers of witchcraft

**********************

The Rambam’s Powerful Insight Concerning Hashem’s Hasgoche – Supervision:
Hashem will never stop overseeing the life of a person who has him in mind

**********************

Should we see that a tragedy befell a person, it is because
He was not connected to Hashem in his thoughts at that time

**********************

The Great Danger Present when in Engaging in Worldly Matters:
Forgetting Hashem, thus losing the connection and his Supervision

**********************

The Rambam’s Principle concerning Hashgoche Protis
Appears in the Teachings of the Baal Shem Tov zy”a

**********************

“ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם היום”

דבריו הנוראים של הרמב”ם בענין השגחת ה’
שכל יהודי צריך לשנן ולזכור כל ימי חייו!

גמרא: רבי חנינא הניח למכשפה לקחת עפר מרגליו
ולא חשש ממנה באמרו: “אין עוד מלבדו כתיב”

************************

שם משמואל: האמונה הגדולה של רבי חנינא
שברה את כח הכשפים המכחישים פמליא של מעלה

************************

נפש החיים: כשפים מכחישים רק “פמליא של מעלה”
שהם הנהגת הכוכבים והמזלות, אבל לא כנגד הקב”ה

************************

רמב”ם בענין השגחת ה’: “והנה נגלה אלי עיון נפלא מאד,
יסורו בו ספקות ויתגלו בו סודות אלוהיות”

************************

שם: “האיש השלם בהשגתו אשר לא יסור שכלו מהאלוה תמיד,
תהיה ההשגחה בו תמיד”

************************

שם: “האיש שלם ההשגה אשר תפנה מחשבתו מהאלוה קצת עתים,
תהיה ההשגחה בו בעת חשבו באלוה לבד”

************************

בעל שם טוב: כל זמן שאיש ישראל מאמין
שהקב”ה מסתתר בתוך הצרה אי אפשר שיקרה לו דבר רע

************************

“ואנכי הסתר אסתיר פני” – כאשר הקב”ה
רוצה להעניש את האדם הוא מסתיר ממנו שהוא מסתתר

Parshas Voeschanon 5772

Translation Voeschanon 5772